CANLI MÜZİK İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

CANLI MÜZİK İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

 

 

1. Dilekçe

2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı fotokopisi varsa Turizm İşletme Belgesi fotokopisi.

3.Bakanlıkça akredite olmuş firma tarafından hazırlanan Çevresel Gürültü Değerlendirme raporu.

4. Teslim edilen  Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporundaki belirtilen fiziksel şartların değişmediğini bildiren  taahhütname.

5. Bir önceki canlı müzik ruhsatının iadesi zorunludur.

E-87 KARAYOLU ÜZERİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

E-87 KARAYOLU ÜZERİNDE FAALİYETTE BULUNMAK ÜZERE

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER ve AÇIKLAMALAR

(SIHHİ-UMUMA AÇIK-GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER)

 

        GEÇİŞ YOLU ÖN İZİN BELGESİ (  İmar ve Şehircilik Müdürlüğün’den )

 

·           Tesis yapılacak yerin tapusu

·           Çaplı tasarruf belgesi (Tapu Kadastro Dairesinden)

·           Zilyetlik İlmühaberi veya kira kontratı

·           Vaziyet Planı ( Teknik Elemanlarca hazırlanmış tesisin arazi üzerindeki konumu, her türlü giriş çıkış yollarını gösteren ve arazideki halihazır durumun işlenmiş oluğu vaziyet planlarından beş adet)

·           Tesis yerinin belediye sınırı veya mücavir alan dışında olduğuna dair ilgili belediyeden alınmış resmi yazı ( Dilekçe ile başvurup Belediyenin imar dairesinden)

·           Tesis yerine ait müşterek veya iştirak halindeki mülkiyette, sahiplerinden her birinin noterden tasdikli onayları ayrıca istenir. 

             YUKARIDA YAZILAN BELGELER İNŞAATA BAŞLAMADAN ÖNCE İSTENİR. GEÇİŞ YOLU ÖN İZİN BELGESİ İNŞAAT BİTTİKTEN SONRA GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ OLARAK DEĞİŞTİRMEK İÇİN KARAYOLLARI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULUR. GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİNİN BİR ÖRNEĞİ VALİLİĞE GÖNDERİLİR.

             Geçiş yolu İzin belgesi verilen tesisler için 3194 sayılı İmar Kanunu ve buna bağlı yönetmeliklere göre ilgili valilikten İşletme izin belgesi (Yapı Kullanım İzin Belgesi) istenir. Bu yönetmelik hükümleri geçiş belgesine aykırı olarak inşaatı bitirilen tesislere işletme izin belgesi verilemez.

             GEÇİŞ YOLU İZİN BELGESİ ALINMASI İÇİN

1-) İlgili Belediye Başkanlığından Geçiş Yolu İzin Belgesi alınması

2-) İlgili Belediye Başkanlığın’nın trafik güvenliği bakımından, bu yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesi sağlamaları

3-) Teknik Elemanlarca hazırlanmış tesisin arazi üzerindeki 1/200 ölçekli konumu, her türlü giriş çıkış yollarını gösteren ve arazideki hâlihazır durumun işlenmiş olduğu vaziyet planı örneği

4-) Parsel civarında İmar Planı

5-) Aplikasyon Krokisi 

         Yönetmeliğin 38. Maddesi uyarınca; devlet yolları kenarındaki tesislere ait geçiş yolları ve uzantıları ile park yerleri ve tesisin taşıt, trafiğe açık diğer alanlarının, karayolu çizgisinden itibaren, mücavir alanlarda en az 30 metre, belediye sınırları için en az 15 metrelik mesafe içinde, karayolunun kaplama cinsine göre uygun olarak kaplanması zorunludur.

         2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun 17.Maddesi uyarınca ilgili kuruluşlardan “geçiş yolu izin belgesi”  alınması gerekmektedir.  Bu kapsamda, karayolu kenarındaki iş yerlerine açılma ruhsatı verilirken, geçiş yolu izin belgelerinin iş yeri ruhsatı isteyen şahsa ve yeni tarihli olması gerekmektedir. 

        Mezkûr yönetmeliğin 4. Maddesinde “Bu yönetmelik kapsamındaki tesisler için, karayoluna bağlantıyı sağlayacak geçiş yolları yönünden geçiş yolu izin belgesi alınması zorunludur.  Bu belge sadece yol ve trafik güvenliğin sağlanması ile ilgili olup 3194 sayılı imar kanunu gereğince alınması gereken ruhsatlar yönünden gereçli değildir.”

       36. maddede ise bu yönetmeliğin adı geçen tesislerden belediye mücavir alan sınırları içindeki karayolları kenarında yapılması ve açılması için;

a-) İlgili belediye başkanlığından geçiş yolu izin belgesi alınması;

b-) İlgili belediye başkanlığından trafik güvenliği bakımından, bu yönetmelikte belirtilen şartların yerine getirilmesi sağlamaları zorunludur. Hükümleri yer almaktadır. 

       10/08/2005 tarih 25902 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 5. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendi “ karayolu kenarındaki iş yerleri için karayolu trafik güvenliğinin sağlanmış olması gerekmektedir.” Hükmü bulunur. 

        Mevzuat hükümleri çerçevesinde; geçiş yolu izin belgesinin trafik güvenliği açısından istenilen bir belge olduğu, karayolları araç giriş-çıkış ile bağlantısı bulunmayan ve trafik güvenliğini olumsuz olarak etkilemesi mümkün olmayan işyerlerinden bu belgenin istenmesine gerekli değildir. 

        Yönetmeliğin 38. Maddesi uyarınca Devlet Karayolları kenarındaki tesislere ait geçiş yolları ve uzantıları ile park yerleri ve tesisin, taşıt ve trafiğe açık diğer alanlarının, karayolu sınır çizgisinden itibaren, mücavir alanlarda en az 30 metre, belediye sınırları içinde en az 15 metrelik mesafe içinde, karayolunun kaplama cinsine (stabilize yollar dışında parke, taş, asfalt veya beton) kaplaması zorunludur. 

         Doğal olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı hangi şahıs tarafından talep ediliyorsa, ruhsat için gerekli olan belgelerin de bu şahsa ait olması gerekmektedir. 

             GEREKLİ İZİN ALINMAKSIZIN TESİS EDİLEN GEÇİŞ YOLLARI HER TÜRLÜ GİDER TESİS SAHİBİNE AİT OLMAK ÜZERE İLGİLİ KURULUŞLARCA ORTADAN KALDIRILIR. 

NOT: İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULUP GEÇİŞ BELGESİ FOTOKOPİSİ RUHSAT BİRİMİNE VERİLECEKTİR.

FIRIN İŞLETMELERİ İLE İLGİLİ İŞYERLERİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

FIRIN İŞLETMELERİ İLE İLGİLİ İŞ YERLERİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1. 6360 sayılı Kanunla Balıkesir ili büyükşehir olmuştur ve 30.04.2014 yapılan seçimler bu statüye göre gerçekleştirilmiştir. Yine aynı kanunla büyükşehir belediyesinin sınırları il mülki sınırları olarak değiştirilmiştir.

Bundan böyle Burhaniye ilçesi büyükşehir sınırları içerisinde yer alan büyükşehir ilçe belediyesine dönüştüğünden, fırınlarla ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Yönetmeliğin 5. maddesi (m) bendinin uygulanması gerekecek. Ayrıca 25/07/2010 tarihli 27652 sayılı resmi gazete belirtilen yönetmelik değişikliğinin, fırınlarda büyükşehirler için getirilen metrekare şartları (en az 250 m²) da gözlenecektir.

2. Ekmek Fırınlarının ilgili yönetmeliğin 5. Maddesi (c) bendi kapsamında uygun olarak düzenlenmiş yapı kullanım izin belgesi alınması şarttır.

3. Tüm fırın işletmelerinde (pide ve lahmacun dahil) yönetmeliğin 23. Maddesi gereği yüksek ısının binanın statik yapısını yük getirmeyecek şekilde ısı yalıtımlı duvarlarla kaplanması zorunludur.

4. Unlu mamüller ile ekmek fırını farklılık göstermekte olup, unlu mamüller ruhsatı alan iş yeri ekmek üretimi yapamaz. Ekmek üretimi yapması için fırınlarda belirlenen şartları taşıması gerekmektedir.

5. Fırın ruhsatı bulunan yerlerde unlu mamül üretim yerlerinin şartlarını taşıması halinde tali faaliyet olarak unlu mamüller eklebilir.

6. Devir alan adına ruhsat düzenlenmesinin mümkün olmadığı, ancak özel yapı kullanım şekline uygun yapı kullanım izin belgesinin olması ve bu amaca ayrık nizamda müstakil binada faaliyet göstermesi yönetmeliğin Ek-2’ de listesindeki şartları taşıması kaydıyla ruhsat verilir.

7. Simit, poğaça üretimi yapılan fırınların ayrık nizam kriterleri kapsamadığı, kıymalı pide üretimi yönetmelik Ek-1/D (sıhhi müessese)‘de belirtilen hükümlerde ruhsatlandırılması gerekmektedir.

8. 25/07/2010 tarih 27652 sayılı resmi gazete de Ruhsat Yönetmeliğinde değişiklik ekmek çeşitleri ve sade pide üretimi için geçerlidir.

9. 27652 sayılı yönetmelik, ekmek ve pide üretimi için geçerli olduğu, simit ve poğaca üretimi için geçerli olmadığı, eti-kıymalı pide üretimi Ek-1/D kapsamında (Sıhhi Müessese) ruhsatlandırılması gerekmektedir.

10. Yönetmelik değişikliğinden sonra yapılacak başvurular müktesep hak oluşturmayacaktır.

11. Simit fırınları 3. Sınıf gayrisıhhi müessese olup fırının üst katında mesken olarak kullanılmasında sakınca görülmektedir.

12. Ekmek fırınlarının 25/07/2010 tarihli yönetmelik değişikliğinden önce açılan ekmek fırınları ruhsatlandırılanların müktesep hak oluşturmayacağı ve en son çıkan yönetmeliğe göre şartları taşıması gerekmektedir.

13. Sanayi sitesinde fırın açılamaz. Sanayide ancak kendi türünde iş yerleri açılır.

14. Başka bir yerde üretilip elektrikli fırınlarda ekmeklerin ısıtılması ve satışa sunulmasında sakınca yoktur.

15. İşyeri açma ve çalışma ruhsat yönetmeliğine uygun olmayan yapılarda iş yeri ruhsatı verilmesinin mümkün olmadığı ve imar mevzuatına dayalı olarak verilen ruhsat ve izinlerin iş yeri ruhsatı açısından müktesep hak oluşturmayacaktır.

GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI
BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ
(GAYRİ SIHHİ MÜESSESELER)

 

1.        Başvuru beyan formu

2.        İlgili oda kaydı

3.        Tapu fotokopisi

4.        Kira sözleşmesi

5.   Yapı kullanım izin belgesi (Söz konusu binalar 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış ise tapu kadastro’dan belirtilen tarihten önce yapıldığına dair belge)

6.   50 kişiden az işçi çalıştıran çok tehlikeli ve tehlikeli iş yerleri ile az tehlikeli iş yerleri için taahhütname örneği

7.        İşletmenin çevre etki değerlendirme (ÇED) yönetmeliği kapsamında olup olmadığına dair Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak yazı

8.        ÇED yönetmeliği kapsamında ise gerekli ise ölçüm raporları

9.        Proje özeti

10.    İş akım şeması

11.    İtfaiye Müdürlüğün’den yangın tehlikesine karşı önlem raporu

12.    Çevre kirliliğini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait taahhütname (EK)

13.    Mavi kapak dosya

14.    15 adet şeffaf dosya

15.    Vergi levhası fotokopisi

16.    Gerçek kişi ise ikametgah belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisi

17.    Esnaf odasına kayıt olanlar için ustalık belgesi (Ticaret odasına kayıtlı olanlar için bu belge istenmeyecek)

 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN EK OLARAK

      ·         Faaliyet Konularının ve Şirket Sahiplerinin Yazılı Olduğu Ticaret Sicil Gazetesi

      ·         Şirket yetkilisini belirten İmza Sirküleri

 

KAPANAN İŞ YERLERİ İÇİN RUHSAT İPTALİ ÜZERE İSTENEN EVRAKLAR

      1.    Ruhsat İptali İçin Başvuru Dilekçesi

      2.    Vergi Dairesinden Kapanış Yoklaması Belgesi

      3.    Ruhsatın Aslı

 

Not: İşyeri ruhsatı işleme alınmadan önce bir önceki iş yerinin ruhsatı varsa iptal işlemleri yapılır. 1, 6, 7, 9, ve 10. maddelerde belirtilen evraklar Ruhsat biriminden temin edilecektir.

 


MAHALLEYE DÖNÜŞEN KÖYLERDEKİ İŞYERİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

MAHALLEYE DÖNÜŞEN KÖYLERDEKİ İŞ YERİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

1.  25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa göre oluşturulan Ulusal Adres Bilgi Sistemine kayıtlı veya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uydu fotoğraflarıyla tespit edilmesi gerekir. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Tarafından) 

2.     Mahalleye dönen köylerdeki iş yerlerinden, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapılardaki işletmeler ile bakkal, manav, berber, fırın, kahve, lokanta, pansiyon, tanıtım ve teşhir büfeleri, yerleşim halkı tarafından kurulan v işletilen kooperatifler gibi iş yerlerinin Çevre Şehircilik Bakanlığı veya Belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığı tespit edilenlerin ve muhtarlıktan izin alınmış olması ile yapılan düzenlemeden (yapı kullanım izin belgesi) yaralanacağı, henüz kullanılmaya başlanılmamış binalarda yeni açılacak iş yerlerinin yararlanamayacağı,

Bu durumda fen ve sanat kurallarına uygunluk yazısının istenmesi, yok ise belediyemiz imar müdürlüğü tarafından gerekli kontrollerin yapılması ve Fen ve Sanat Kurallarına uygunluk yazısı vermesi gerekmektedir. 

3.      Yapısı biten konut veya iş yeri sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve fen bakımından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. Müracaat edilmesi halinde yapı kullanım izin belgesinin 30 gün içinde sonuçlandırılmazsa, yapı ruhsatı verilmiş sayılır. 

4.  30/03/2014 tarihine kadar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Belediye ya da üniversiteler tarafından fen ve sanat kuralları ile ilgili mevzuat hükümlerine çerçevesinde uygun yapıldığı tespit edilenlerin ruhsatlandırılacağı gerekmektedir. 

5.   Özel mevzuat hükümlerine aykırı olması durumunda, özel kanun hükümlerinin geçerli olacaktır. 

6.      2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç (Ruhsat ve Hafta Tatil Ruhsat Harcı Dahil) ve katılım payları beş yıl süreyle 30/03/2019 tarihine kadar alınmayacaktır.

SIHHİ MÜESSESELER İÇİN ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA GEREKLİ BELGELER

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

(SIHHİ MÜESSESELER) 

1.      Başvuru Beyan Formu (Ruhsat biriminden alınacaktır.)

2.      İlgili Oda Kayıt Belgesi

3.      Kira Sözleşmesi

4.      Tapu Fotokopisi

5.      Yapı Kullanım İzin Belgesi (İş yerinin tapu kaydında mesken olarak görülmesi halinde istenilecektir.)

6.      İtfaiye Müdürlüğün’den yangın tehlikesine karşı önlem raporu

7.      Gıda Faaliyeti İşletmeleri İçin Çalışan Personellerin Sağlık Raporu

8.      İş yerinin tapu kaydında mesken olarak görülmesi halinde apartman sakinlerinin oy birliği imzası

9.     Vergi Levhası Fotokopisi

10.  İkametgah Belgesi (Şahıs işletmeleri için)

11.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

12.  Mavi Kapak Dosya

13.  10 Adet Şeffaf Dosya

 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN İSTENEN EK EVRAKLAR

·         Faaliyet Konularının ve Şirket Sahiplerinin Yazılı Olduğu Ticaret Sicil Gazetesi

·         Şirket yetkilisini belirten İmza Sirküsü          

TEKEL ÜRÜNLERİ SATIŞI FAALİYETİNDE BULUNACAK İŞYERLERİ İÇİN EK EVRAKLAR

1 – Adli Sicil Kayıt Belgesi

KAPANAN İŞYERLERİ İÇİN RUHSAT İPTALİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

1.      Ruhsat İptali İçin Başvuru Dilekçesi

2.      Vergi Dairesinden Kapanış Yoklaması Belgesi

3.      Ruhsatın Aslı 

Not 1: İşyeri ruhsatı işleme alınmadan önce bir önceki işyerinin ruhsat iptal işlemleri yapılır.

Not 2: Halka yiyecek ve içecek sunulan yerler için tebligat.

           Tekel ürünleri satışı işyerleri için tebligat.

          Belediye Mülkiyetindeki İşyerleri için taahhütname.

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ ÇALIŞMA RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI

BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER LİSTESİ

(UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERİ MÜESSESELERİ)

1.      Başvuru Beyan Formu (Ruhsat biriminden alınacaktır.)

2.      İlgili Oda Kayıt Belgesi

3.      Kira Sözleşmesi

4.      Tapu Fotokopisi

5.      Yapı Kullanım İzin Belgesi

6.      İtfaiye Müdürlüğün’den yangın tehlikesine karşı önlem raporu

7.      İşyeri Sahibinin Adli Sicil Kaydı

8.      İşletmede Çalışan Personellerin Sağlık Raporları

9.      İşletmede Çalışan Personellerin Adli Sicil Kayıtları

10.  İşyerinin tapu kaydında mesken olarak görülmesi halinde apartman sakinlerinin oy birliği imzası, tapuda işyeri geçmesi durumunda oy çokluğu imzası)

11.  Vergi Levhası Fotokopisi

12.  İş Yeri Sahibinin İkametgâh Belgesi (Sahış işletmeleri için)

13.  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

14.  Mavi Kapak Dosya

15.    15 Adet Şeffaf Dosya 

TÜZEL KİŞİLER İÇİN İSTENEN EK EVRAKLAR

·         Faaliyet Konularının ve Şirket Sahiplerinin Yazılı Olduğu Ticaret Sicil Gazetesi

·         Şirket yetkilisini belirten İmza Sirküsü 

İŞLETMENİN TÜZEL KİŞİ OLMASI DURUMUNDA MESUL MÜDÜR BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR (ZORUNLU)

o   Mesul Müdür Olacak Kişinin Adli Sicil Kayıdı

o   Mesul Müdür Olacak Kişinin İkametgâh Belgesi

o   Mesul Müdür Olacak Kişinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve İki Adet Fotoğrafı

o   Mesul Müdür Olarak Görev Yapılacak İşletmenin Ruhsat Fotokopisi

 

KAPANAN İŞYERLERİ İÇİN RUHSAT İPTALİ ÜZERE İSTENEN EVRAKLAR

§   Ruhsat İptali İçin Başvuru Dilekçesi

§   Vergi Dairesinden Kapanış Belgesi

§   Ruhsatın Aslı 

Not 1: İşyeri ruhsatı işleme alınmadan önce bir önceki işyerinin ruhsatı varsa iptal işlemleri yapılır.

Not 2: Belediye Mülküyetindeki İşyerleri için tahahhütname.

           2559 Sayılı kanun gereği umuma açık istirahat ve eğlence yeri için tebligat.

HAFTA SONU ÇALIŞMA RUHSATLARI İLE İLGİLİ YASAL DAYANAKLAR

HAFTA SONU ÇALIŞMA RUHSATLARI İLE İLGİLİ YASAL DAYANAKLAR 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GEREĞİ; 

Hafta tatil çalışma ruhsatı harcının yasal dayanağı 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun  “Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı konulu 58. Maddesidir. Mezkur kanunun söz konusu harca ilişkin hükümleri” aşağıda gibidir:

Harcın Konusu

58 inci madde; 

“Hafta tatili ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları belediyelerce bağlı iş yerlerine ruhsat verilmesi, tatil günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına tabidir.” Şeklindedir.

Harcın Tarifesi

60 ıncı madde;

“Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı, işin mahiyetine göre yılda 20 TL’den az; 800 TL’den çok olmamak üzere belediye meclislerince tespit edilir.” 

Mükellefiyetin dönemi ve harcın ödenmesi

61 inci madde: 

“Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının mükellefiyet dönemi, çalışma iznini kullanılacağı takvim yılıdır. Yıl içinde mükellefiyete girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışan süreye girilmesi veya işin terk edilmesi hallerinde mükellefiyet, çalışan süreye inhisar eder. Mükellefiyete girilen veya mükellefiyetten çıkılan ay kesirleri tam ay sayılır.” 

Harcın Muhatabı

62 inci madde: 

02.01.1924 tarihinde 394 sayılı Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu kanun her ne kadar işletmelerin haftada bir gün işini tatil etmesini emrediyorsa da, halkın günlük ve acil ihtiyaçlarını, işletmelerin faaliyet konuları ve yaptıkları işin niteliği dikkate alınarak bazı iş yerlerini bu zorunluluktan müstesna tutumuştur. Fakat bu istisnadan yaralanmak isteyen işyerleri, aynı Kanun uyarınca belediyeden izin alarak faaliyetlerini sürdürebilecektir. 

394 SAYILI HAFTA TATİL KANUNU GEREĞİ; 

4 üncü maddesinin D Bendi:            

Bahse konu kıraathaneyi ilgilendiren 394 sayılı Hafta Tatili Kanunun 4. Maddesinin D bendi gereği “ Hanlar, Oteller, Fotoğrafhaneler, kahvehaneler. “  ve buna benzer sayılan iş yerleri müessesatta müstahdem memurin ve amelin münavebe suretiyle haftada birer gün mezun olmaları mecburidir.  

8 inci maddesi: 

İşbu kanunun ahkâmı istinaiyesinden istifade etmek isteyen müesseselerin sahip ve müdiri mesullerinin mahalli belediye meclislerine müesseselerin nevi, evsaf ve şeraitini ve istihdam ettikleri memurin ve amele miktarını mübeyyin bir beyanname vererek ruhsatname almaları lazımdır. Belediye mıntıkalarından hariç bulunan müesseseler en yakın belediyelere müracaat ederler. Ruhsatnameler bir sene için muteberdir.          

10 uncu maddesi: 

Bu kanunun ahkamına muhalefet eden dükkan ve mağaza ve müessese sahip veya müdürlerine belediye encümeni tarafından Yüz Türk Lirası İdari para cezası verilir. 

Görüldüğü üzere Hafta Tatil Kanunun 4. Maddesinde istisna hükümlerinden yararlanmak isteyen iş yerleri aynı Kanunun 8. Maddesi uyarınca belediyeden izin almak zorundadır. Kanuna göre, bu isteklerde bulunacak iş yerleri, belediyeye başvuracaklar ve ruhsat alacaklardır. Alınan bu ruhsatlar 1 yıllık olup, süresi bitince yenilenmesi gerekmektedir. 

Hafta tatil çalışma ruhsat harcı, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanunda değil 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda düzenlenmiştir. Bu kanunun 58. Maddesi uyarınca hafta tatil ve ulusal bayram günlerinde çalışmaları izne bağlanan iş yerlerine ruhsat verilmesi, Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcına Tabidir (İlgili Belediyeden veya çeşitli yönetmelikler gereği başka kurumlardan alınan ruhsatlı tüm iş yerleri ) .

 

MEVZUAT HÜKÜMLERİNE İSTİNADEN; PAZAR GÜNLERİ ÇALIŞTIRILACAK OLAN TÜM İŞ YERLERİ BAŞVURMALARI GEREKMEKTE OLUP; HAFTA SONU TATİL ÇALIŞMA RUHSAT ALMALARI YASAL BİR ZORUNLULUKTUR.