İNŞAAT RUHSATI BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN BELGELER

  1)Dilekçe (parsel sahibi ya da vekili tarafından imzalı) T.C. Kimlik No, adres ve telefon bilgileri yazılı olacak.

  2)Tapu (Tapu Sicil Müdürlüğünden aslı gibidir onaylı)

  3)Parsel sahibi nüfus cüzdan örneği, vekalet ile yürütülecekse vekilin nüfus cüzdan fotokopisi, vekaletname, adres ve telefon bilgileri (Yapı sahibi Yapı müteahhitini vekil tayin edemez).

  4)Kadastro Müdürlüğünden aplikasyon krokisi

  5)Güncel İmar durumu

  6)Harita Uygulama Dosyası

  a.       Vaziyet planı (bina yerleşimi, çekme mesafeleri, su basman kotu)

  b.      Mevcut zemin kotları

  c.       İmar adasında mevcut su basman kotları

  d.      Harita mühendisi taahhütnamesi

  e.       Yapı denetim şirketinin hizmet satın aldığına dair harita mühendisi ile yaptığı sözleşme

  7)      Zemin Etüd Raporu

  a.       Raporun her sayfası imzalı olmalıdır.

  b.      Yapı denetim şirketinin yetkilisi, hizmet satın alınan mühendis, hazırlayan mühendis tarafından zemin etüdünün ilk sayfası ve sonuç öneriler sayfası imzalı olmalıdır.

  c.       Jeoloji mühendisi taahhütnamesi

  d.      Yapı denetim şirketinin hizmet satın aldığına dair jeoloji mühendisi ile yaptığı sözleşme

  8)      Proje Müelliflerine ait taahhütnameler (Ek-1 Form 1)

  a.       Mimari proje taahhütnamesi

  b.      Statik proje taahhütnamesi

  c.       Elektrik proje taahhütnamesi

  d.      Sıhhi tesisat proje taahhütnamesi

  e.       Asansör proje taahhütnamesi

  f.       Mekanik havalandırma proje taahhütnamesi

  g.      Isı yalıtım proje taahhütnamesi

  9)      Yapı Denetim kanununa tabi olmayan yapılarda Teknik Uygulama Sorumluluğuna Dair taahhütname (Ek-1 Form 2, 3, 4, 5)

  10)   Uygulama Projeleri

  a.       Mimari proje

  b.      Statik proje

  c.       Elektrik projesi (uedaş onayı)

  d.      Sıhhi tesisat projesi

  e.       Kalorifer tesisat projesi

  f.       Asansör projesi

  g.      Mekanik havalandırma projesi

Not: Yapı denetime tabi olan projeler yapı denetim uygulama denetçi mimar ve mühendisleri tarafından imzalanmalıdır. Yapı denetime tabi olmayan projeler teknik uygulama sorumluluğunu üstlenen mühendisler tarafından imzalı olmalıdır.

  11)  Yapı Denetime Ait Gerekli Belgeler

  a.       Proje kontrol formları

  b.      Yapıya ilişkin bilgi formu

  c.       Yapı denetim izin belgesi sureti

  d.      Yapı denetim şirketi tarafından denetimin üstlenildiğine dair taahhütname (form 3)

  e.       Yapı denetim şirketi ile mal sahibi arasında imzalanan yapı denetim hizmet sözleşmesi (form 4) sözleşmenin her sayfası imzalanacak.

  f.       Banka dekontu (1000 m²’nin altında ise tamamı yatırılacak).

  g.      Damga vergisi

  12)   Yapı Müteahhitine Ait Belgeler

  a.       Yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında imzalanan sözleşme

  b.      Yapı müteahhidi taahhütnamesi

  c.       Nüfüs cüzdan örneği

  d.      Adres- telefon bilgileri

  e.       Vergi levha fotokopisi (2012 ya da 2013 yılı)

  f.       Ticaret odası kayıt belgesi (2014 yılı)

  g.      İmza sirküleri

  h.      Yetki belgesi (şirket)

  13)   Şantiye Şefi Belgeleri

  a.       Nüfus cüzdan örneği

  b.      Adres-telefon bilgileri

  c.       Güncel ikametgah

  d.      Yapı müteahhidi ile şantiye şefi arasındaki sözleşme

  e.       Şantiye şefi taahhütnamesi (Ek-1 Form 6)

  f.       Diploma fotokopisi 

  14)   Serbest olarak çalışmakta olan proje müellifi mimar ve mühendisler müteahhit ve şantiye şefi olabilir. Şantiye şefi ikamet il sınırları dışında görev alamaz. 

İMAR DURUMU İÇİN GEREKLİ BELGELER

İMAR DURUMU İÇİN GEREKLİ BELGELER

-          - Müracaat Formu

-          - Tapu

-          - Koordinatlı Kroki

-          - Aplikasyon Krokisi 

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ GEREKLİ BELGELER

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ GEREKLİ BELGELER

-          - Müracaat Formu

-          - SGK Müdürlüğünden alınan ilişik kesme belgesi

-          - Vergi Dairesi Müdürlüğünden ilişik kesme belgesi

-          - Teknik Uygulama Sorumluları Taahütnamesi

-          - Yangın Raporu

-          - Sığınak Raporu

-          - Yapı Denetim İş Bitirme Belgeleri ve Ekleri

KAT İRTİFAKI İÇİN GEREKLİ BELGELER

KAT İRTİFAKI İÇİN GEREKLİ BELGELER

-          - Dilekçe

-          - Numaralandırmanın yapıldığı arsa paylarının gösterildiği ve başlık kısmında parsel sahibinin numarataj konusunda sorumluluğu kabul ettiğine dair imzasını içeren mimari proje

-          - Yapı Ruhsatı fotokopisi

KAT MÜLKİYETİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

KAT MÜLKİYETİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-          - Dilekçe

-          - Numaralandırmanın yapıldığı arsa paylarının gösterildiği ve başlık kısmında parsel sahibinin numarataj konusunda sorumluluğu kabul ettiğine dair imzasını içeren mimari proje (Daha önce kat irtifaklı olan yapılarda gerekmez) 

-          - Yapı Kullanma İzin Belgesi (4 adet)

YANAN YIKILAN YAPI FORMU İÇİN GEREKLİ BELGELER

YANAN YIKILAN YAPI FORMU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Dilekçe
Tapu Fotokopisi
Mal Sahibi Kimlik Fotokopisi
Yapı Fotoğrafı
Fenni Mesul İnşaat Mühendisi Teknik Raporu

 

 

 

 

 

 

 

ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU HAZIRLANMASI STANDART UYGULAMALARI

BURHANİYE BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ RAPORU HAZIRLANMASI STANDART UYGULAMALAR

 

1)RAPORUN İÇERİĞİ VE FORMATI

·         Zemin ve Temel Etüdü Raporları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiş olan “Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı”, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nün 28.06.1993 gün ve 373 sayılı genelgedeki eki “Zemin ve Temel Etüdü Hazırlanmasına İlişkin Esaslar” ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği 62/03. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmalıdır.

·         Raporda kesinlikle formata uygunluk aranacaktır. Ek-1 de paylaşılan Zemin ve Temel Etüdü Formatı dikkatlice incelenmelidir.

2)ARAZİ ÇALIŞMALARININ YERİNDE DENETİMİ

·         1. Derece deprem bölgesinde yer alan Burhaniye ilçemizde zemin etüt raporu kapsamında yapılan arazi çalışmalarının yerinde denetiminin sağlanması için, firma tarafından belediyenin ilgili mühendisine (Jeoloji mühendisi), Ek- 2‘de verilen dilekçe e-mail olarak gönderilecektir. (İlgili mühendisin mail adresi iletişim bilgileri kısmında verilmiştir.) İlgili dilekçeye cevaben yazılan onay mailinde, arazi çalışması denetimi için uygun gün ve saat belirtilir ve randevu verilir.

·         Denetim sırasında, Ek-3 ve Ek-4 ‘te verilen tutanaklar düzenlenecek ve düzenlenen bu tutanaklar mal sahibi (varsa), belediyenin ilgili mühendisi ve proje mühendisi tarafından onaylanıp rapor ekinde ibraz edilecektir.

NOT: Ek-3 ve Ek-4 ‘te paylaşılan tutanaklar çalışmayı yapan firma tarafından temin edilmelidir.

·         Araştırma çukuru açılan yerler ve sondaj yapılan yerler titizlikle seçilmelidir. Seçilen yerler sahaya uygulanacak ve kontrol sırasında doğruluğu saptanacaktır. Bunun için arazi denetimi sırasında imar durumu ve plankote görülmek istenecektir.

·         Belediyemiz tarafından görevlendirilen ilgili mühendisin araziye ulaşımı, firma sahibi tarafından sağlanacaktır.

3)RAPORUN HAZIRLANMASI VE ONAY

·         Hazırlanan zemin ve temel etüt raporu 2 nüsha olarak (1 orijinal, 1 fotokopi), proje müellifi, yapı denetim firması ve yapı denetimin sorumlu jeoloji mühendisinin imzaları tamamlanarak dilekçe ile kayda alınır.

·         Raporlar, ilgili kontrol birimlerince kontrol edilecek ve eğer varsa eksiklikler tespit edilecektir. Tespit edilen eksiklikler Ek-5 ‘te verilen  “Zemin ve Temel Etüdü Raporu Kontrol Formu” (Ek-5) üzerinde belirtilecek, mal sahibi veya yapı denetim firması belediyeye davet edilerek, eksiklikler giderilmek üzere dosya iade edilecektir.

NOT: Zemin Etüt Raporunda yeterlilik ve eksiksiz rapor düzenlenmesi için, Ek-5 te verilen kontrol formunu proje mühendisinin dikkate alması önerilir.

·         Eksiklikleri giderilen zemin etüt raporunda yapılan incelemelerde eksiksiz olduğunun tespiti durumunda rapor onay tarihi Müdürlüğümüzce yapı ruhsatına işlenir.

·         Bir parselde birden fazla yapı varsa; her yapı için zemin etüt raporu ayrı ayrı düzenlenecektir.

 

4)ZEMİN İYİLEŞTİRME DENETİMİ

·         Çalışma alanı, uygun analiz yöntemleri ile incelenip, zeminin problemli olduğu saptandığında, (zemin ve temel etüdü raporunun “sonuç ve öneriler” bölümünde önerilen) zeminde uygulanacak iyileştirme yöntemlerinden hangisine karar verildiğine ve projesine uygun yapılacağına dair bir rapor yazılmalı ve Ek-6 da verilen ilgili tutanak düzenlenip, belediyemize e-mail yoluyla gönderilmeli (ilgili mühendisin mail adresi iletişim bilgileri kısmında verilmiştir.)  yada elden teslim edilmelidir. Belediyemiz ilgili mühendisleri tarafından bu yazı ve tutanak incelenecek ve zemin iyileştirme süreci yerinde denetlenecektir.

 5)TEMEL KAZISININ YERİNDE DENETİMİ

·         Temel kazısı aşamasında, temel derinliği, kazı sırasında alınması gereken önlemler vs. ‘nin projesine uygun olarak yapılıp yapılmadığı, belediyemizin ilgili mühendisleri tarafından yerinde kontrol edilecektir.

      EKLER:

     EK-1 Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı

     EK-2 Arazi Denetimi İçin Arazi Randevu Dilekçesi Örneği

     EK-3 Araştırma Çukuru Teslim Tutanağı

     EK-4 Sondaj Kuyusu Teslim Tutanağı

     EK-5 Zemin ve Temel Etüdü Raporu Kontrol Formu

     Ek-6 Zemin İyileştirme Teslim Tutanağı

İdare İletişim Bilgileri

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

e-mail : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.


*Zemin ve Temel Etüdü Raporları ile ilgili tüm yazışmalar ve görüşmeler bu adresten yapılacaktır.

*Yasal Dayanaklar:                               

1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nca yayımlanan 28.06.1993 tarih ve 373 sayılı “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslar”

2. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü‘nce hazırlanan 10.08.2005 tarih ve 815 sayılı “Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı

3. “3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği” (Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ) 57. Maddesi

4. TS 8737 Şubat 1991 Yapı Ruhsatı Standartı.

5. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bina ve bina türü yapılar için zemin etüt hizmetleri için özel teknik şartname.2016.

6.  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı “B.09.0.Y.İ.G.0.13.00.09/847 18 Ağustos 2005 tarihli dağıtım yazısı”

7. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,” İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı görev ve çalışma yönetmeliği”

 

*Jeoteknik-zemin etüdü amaçlı sondaj kuyusu açılması ile yerinde deneylerin yapılması ve numune alınması Standart Normları:

· TSE 1500 İnşaat Mühendisliğinde Zeminlerin Sınıflandırılması

· TSE 1900 İnşaat Mühendisliğinde Zemin Laboratuvar Deneyleri

· ENV 1997-2 EUROCODE 7: Jeoteknik Tasarım 2. Bölüm: Laboratuvar Testine Dayanıklı Dizayn

· TS-699, TS-2028-2020, TS-2029, TS-3655, TS-3694

· ASTM C-88, C-128-59, C-131

· ASTM D-422, D-427, D-558, 560, 698, 1557, D-854-58, D-1883, D-2166, D-2485- 4546, D-2850, D-3080, D-4318, D-4546

 · ASTM E-11

· AASHTO T-11, T-27, 85-60, T-88, T-89, T-90, T-91, T-92, T-96, T-99, T-100, T-104, T-134, T-147, T-180, T-193, T-208, T-216, T-236

· ISRM

· Doğal Su İçeriği TS-1900

· Elek Analizi TS-1900, AASHTO T-27, T-11, ASTM E-11

· Likit Limit TS-1900, AASHTO T-89, ASTM D-4318

· Plastik Limit TS-1900, AASHTO T-90, ASTM D-4318

· Plastisite İndisi TS-1900, AASHTO T-91, ASTM D-4318

· Rötre Limiti AASHTO T-92, ASTM D-427

· Hidrometre Analizi TS-1900, AASHTO T-88, ASTM D-422

· Özgül Ağırlık TS-1900, AASHTO 85-60, T-100, ASTM C-128-59, D 854-58

· Dolgu, yarma, menfez, köprü ayakları doğal zeminin oturma miktarı ve zamanının tayini için konsolidasyon deneyi TS-1900, AASHTO T-216, ASTM D-2485-4546’ya göre yapılacaktır.

· Doğal Birim Hacim Ağırlığı TS-1900

· Kuru Birim Hacim Ağırlığı TS-1900

· Min. Birim Hacim Ağırlığı TS-1900

· Max. Birim Hacim Ağırlığı TS-1900 36

· Basınç Dayanımı TS-699

· Serbest Şişme Miktarı Tayini (Konsolidasyon Aletinde) ASTM D-4546

· Şişme Basıncı Tayini ASTM D-4546

· Kompaksiyon (Proktor) TS-1900, AASHTO T-99, T-134, T-180, ASTM D-558, 560, 698, 1557

· Laboratuvarda CBR Deneyi TS-1900, AASHTO T-193, ASTM D-1883

· Aşınma (Los Angeles) TS-3694, AASHTO T-96, ASTM C-131

· Sodyum Sülfat(Na2SO4) Analizi TS-3655, AASHTO T-104, ASTM C-88

· Zeminin taşıma gücü, şev stabilitesi, kazık uç taşıma gücüne yönelik parametrelerin belirlenmesi için zeminin özelliğine göre aşağıdaki deneyler yapılacaktır.

· Makaslama Deneyi AASHTO T-236, ASTM D-3080

· Tek Eksenli Basınç Dayanımı TS -1900, AASHTO T-208, ASTM D-2166

· Üç Eksenli Basınç Dayanımı TS-1900, ASTM D-2850

· Vane Deneyi ASTM D-4648

· Birim Hacim Ağırlığı ISRM

· Dane Birim Hacim Ağırlığı ISRM

· Kayaçlarda Su Oranının (Su İçeriğinin) Tayini TS-1900

· Kayaçlarda Su Emme Oranının Tayini TS-699 37

· Boşluk Oranı, Porozite ve Yoğunluk Derecesi Tayini ISRM

· Doygunluk Derecesi ISRM

· Tek Eksenli Basma Dayanımı TS-2028-2020

· Kayaçlarda Üç Eksenli Basma Dayanımı TS-2029

· Kayaçlarda Direk Kesme Deneyi ISRM

· Nokta Yükü Deneyi ve İndeksi Tayini

· Aşınma Oranı tayini (Los Angeles) TS-3694, AASHTO T-96, ASTM C-131

· Dona Dayanıklılık Deneyi (Na2SO4) TS-3655, AASHTO T-104, ASTM C-88

· Elastisite Modülü ve Poisson Oranı Tayini TS-2028, 2029, 2020

· Suda Ayrışma Dayanıklılığı ISRM

· Vp ve Vs Dalga Hızı Ölçümü ve Dinamik Özelliklerin Belirlenmesi

EK-1 ZEMİN ETÜT GENEL FORMATI

EK-2 ARAZİ RANDEVU DİLEKÇESİ

EK-3 ARAŞTIRMA ÇUKURU TESLİM TUTANAĞI

EK-4 SONDAJ KUYUSU TESLİM TUTANAĞI

EK-5 ZEMİN RAPORU KONTROL FORMU

EK-6 ZEMİN İYİLEŞTİRME TUTANAĞI