BALIKESİR İLİ

BURHANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRALAMA İHALE İLANI

 

       1-      İdarenin:

       a)      Adresi                                                : Burhaniye Belediye Başkanlığı

                                                                           Mahkeme Mahallesi Hürriyet Caddesi No: 80

                                                                          Burhaniye / BALIKESİR

       b)      Telefon / Faks                                    : 0 266 412 6450 / 0 266 422 1006

       c)      Elektronik Posta Adresi                     : Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

2-      İhale Konusu İşin Niteliği, türü         : Gayrimenkul Satış ve Kiralama

        3-      İhalenin

        a)      Yapılacağı yer                                    : Burhaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonu

        b)      Tarihi ve saati                                     : 15/01/2019 tarihi Salı günü saat 10:00’da

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

Sıra No

Mahalle

Cadde/ Sokak/

Mevkii

Ada

Parsel

Niteliği

İhale Niteliği

Zemin Yüzölçümü (m²)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

1

Yabancılar

Köyiçi Mevkii

146

11

Avlu Kerpiç Çamaşırhane

Satış

33 m²

3.300,00 TL

99,00 TL.

2

Hisar

Hisar Sok.

123

14

Kahvehane

Kiralama

…. m²

  200,00 TL.

(Aylık)

216,00 TL.

 4-      Mülkiyeti Belediyemize ait 2 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun

45.maddesi gereğince açık arttırma usulü ile satışı ve kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhale Burhaniye Belediyesi Encümen Salonunda 15/01/2019 tarihi Salı Günü saat 10:00’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda ilanda gösterilen sıralama takip edilmek suretiyle yapılacaktır.

         5-      İhale ile ilgili şartnameler hafta içi mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Emlak Ve

İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 15/01/2019 tarihi Salı Günü saat 10:00’a kadar aşağıdaki belgeler ile Emlak Ve İstimlak Müdürlüğüne belirtilen evraklarla başvurmaları gerekmektedir.

         6-      İlan ve şartnamede hüküm bulunmayan hususlar için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri aynen uygulanır.

         7-      2886 Devlet İhale Kanununun 6. Maddesinde belirtilen kişiler ihaleye katılamaz.

         8-      İhaleye ait tüm vergi, resim ve harçlar (tapu harçları), sözleşme giderleri alıcıya aittir.

        9-      İhaleye katılmak isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenilecektir.

Gerçek Kişiler için

a) Dilekçe,

      b) Kanuni İkametgâh Belgesi,

      c) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

      d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge. (Nakit, Banka teminat mektubu)

      e) Belediyeye borcu olmadığına ilişkin belge  

f) Vekâleten katılacak olanlardan noter tasdikli vekâletnamenin aslı ile başvuracaklardır.

Tüzel kişiler için ayrıca

a)      Tebligat için adresi beyanı

b)      Tüzel kişilerde ticaret veya sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduklarını gösterir vekâletname,

c)      İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi

10-  İhale şartnamesi Belediyemiz Emlak Ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

İLAN OLUNUR.