Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın 14.11.2019 tarih ve E.22817 sayılı yazısı. Burhaniye Belediye Meclisi’nin 09.09.2019 gün ve 2019/250 sayılı kararıyla onaylanan Burhaniye İlçesi, Pelitköy Mahallesi, 687 ada, 1 parsele ait 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.10.2019 tarih ve 2019/947 sayılı kararıyla onanmış olup; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8/b maddesine göre belediyemiz ilan panosunda 18.11.2019 – 18.12.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile askıda kalmak üzere asılmıştır.